Halmstad

Lovisa Aldrin ny ordförande i Liberalerna Halmstad

Från vänster: Lovisa Aldrin och Suzanne Åkerlund

 
Lovisa Aldrin har valdes under lördagen (18 feb) till ny ordförande för Liberalernas kommunförening i Halmstad. Hon efterträder Tommy Lundkvist som det senaste året lett styrelsens arbete. Kommunföreningens årsmöte leddes av Jonas Andersson som är ordförande i det nybildade västsvenska länsförbundet, en sammanslagning av länsförbunden i Västra Götaland och Halland. Han kunde berätta att Halmstad lyckats bäst i Västsverige när det gäller att värva nya medlemmar till Liberalerna. Kommunföreningen har nått 169 procent av det uppsatta målet. Utmaningen nu är att behålla gamla och nya medlemmar.

Utöver att välja en ny ordförande, Lovisa Aldrin, beslöt årsmötet att minska antalet styrelseledamöter från elva till sju. Till vice ordförande valdes Michael Hedlund. Övriga styrelsen består av Anders Blomqvist, Barbro Odelberg, Per Carlsson, Simon Karlsson och Ellen Österberg. Därtill är liberalernas kommunråd Suzanne Åkerlund adjungerad till styrelsen, liksom representanter för Liberala Ungdomsförbundet LUF och Liberala Kvinnor LK.

Kungsbacka

Idrott i skolan ger bättre utbildningsresultat!

Regeringen säger nej till mer idrottsundervisning i skolan. Det görs otaliga kartläggningar och stödinsatser för att hjälpa elever till bättre resultat och bättre hälsa i skolan. Det handlar om egen dator, specialprogram, extralärare mm, vilket är gott och lovvärt. Men det finns också andra faktorer som är vetenskapligt belagda och mycket effektiva. Forskningen, som har bedrivits från Lunds universitet (Bunkefloprojektet) visar att idrott i skolan varje dag ökar elevernas prestationer. Fysisk aktivitet i tidigare åldrar är kopplad till ökad intelligens och inlärningsförmåga, minskar risken för diabetes och övervikt samt förbättrar självkänslan och koncentrationsförmågan samtidigt som stresståligheten höjs.

Överlag blev det högre betyg i matte, svenska och engelska. Fler gick ur nian med godkända betyg, särskilt tydligt var sambandet för pojkar. Andelen behöriga till gymnasiet ökade med 8 procent, och för pojkarna hela 13 procent. Projektet gav också bonuseffekter som bättre trivsel, färre konflikter samt ökad skelettstyrka. Amerikanska studier visar också på att barns hjärnor utvecklas mer när de rör sig regelbundet. Regelbunden fysisk aktivitet är inte lösningen på skolans alla problem, men kostnaderna är låga i förhållande till resultaten, som bättre betyg, förbättrat hälsoläge och minskade sjukvårdskostnader. I Kungsbacka finns våra idrottshallar och en fantastisk utemiljö. Det finns också ett stort intresse från idrotts- och föreningslivet att bistå med frivillig ledarverksamhet för att intressera våra barn och ungdomar. Kungsbacka behöver en tydlig färdriktning för att daglig motion i förskolan, grundskolan och gymnasiet måste vara efterfrågad och prioriterad. Mer idrott i skolan ger alltså bättre betyg.

Vi Liberaler vill på detta sätt uppmärksamma att eleverna i Kungsbacka behöver mer tid för fysisk träning och att engagera ledare från förening- och idrottsrörelsen. Initiativ kommer att tas i respektive nämnd.

 

Ulrika Landergren (L)                 Jan Eric Knutas (L)                 Tord du Hane (L)

Ordförande i                                1. Vice ordf                             Ledamot

Nämnden för Gymnasie &          Nämnden för Förskola &         Nämnden för Fritid &

Vuxenutbildning                        Grundskola                              Folkhälsa

Alingsås

Vi agerar för mer resurser till lasarettet

Trots budgetåtstramning och hård belastning har man på Alingsås lasarett lyckats klara vårdgarantin, vilket är ovanligt och en stor bedrift! Detta trots att beläggningsgraden är skyhög. Över jul var den 110 % och i genomsnitt ligger den på 98 %. Vi kunde i AT läsa larmrapporten om att endast 3 tomma bäddar återstod en förmiddag för några dagar sedan. Detta händer alltsomoftast! På Alingsås lasarett görs en ständig ”överproduktion”, vilket innebär att man gör mer insatser, vårdar fler patienter än ”det är möjligt” och man får regionersättning för.

Personalen kämpar för att patienterna skall få den allra bästa vård och omsorg, vilket innebär dubbla skift, ryckiga scheman och en extrem stressad arbetsmiljö. Det har resulterat i höga sjuktal, hög personalomsättning och rekryteringsproblem.

Detta håller inte.

Liberalerna hade i samband med föreningens upptaktsmöte i januari en föredragning och genomgång av Ingvar Frid, tf ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Frid påminde de närvarande om att Alingsås lasarett är ledande på flera områden, t.o.m världsledande inom diabetesvård, stroke och knäproteskirurgi.

Den väl upparbetade samverkan både med hemsjukvård och med det palliativa teamet, samt den kompetenta personalen lyftes också fram.

Detta är givetvis glädjande liksom att Regionen satsar på att bygga om och till Alingsås lasarett, men det krävs utökade resurser om verksamheten framgent skall fungera på ett hållbart sätt.

Liberalernas kommunför- ening ser därför nödvändigheten av att regionstyrelsen beslutar om resursförstärkning och en långsiktigare finansiering både för att säkerställa en god arbetsmiljö, en regionersättning som rimmar med den vård som ges, samt resurser för att klara inredning också av sista våningsplanet.

Vi anser dessutom att lasarett som klarar vårdgarantin borde få en löpande bonus. Detta skulle gagna Alingsås!

Liberalerna avser att arbeta vidare med e-hälsa, där Alingsås lasarett också skulle kunna vara ledande.

Alingsåsliberalerna har uppvaktat regionrådet Jonas Andersson, med ansvar för hälso- och sjukvård, samt har till kommande månadsmöte inbjudit en operationssjuksköterska att ge sin bild av situationen på Alingsås lasarett.

Vi kommer genom fortsatta möten och uppvaktningar agera för mer resurser till Alingsås lasarett.

För Liberalerna
Anita Brodén
Eva Mattsson Hill
Kristina Grapenholm
Anne Gunnevik
Liselotte Åkerfelt
Jan Kesker
Per Palm

Alingsås Tidning, lördag 18 februari 2017
Mölndal

Nej till fler kommunalråd och politiska sekreterare

Vid Liberalerna Mölndals årsmöte lördag 18 februari 2017 fastslogs att partiet vill inte utöka från fem till sju kommunalråd. Partiet är också emot att införa två politiska sekreterare.

En ännu oklar kostnad på troligen 3,5 miljoner kronor VARJE år för att sätta ”politisk touch” upprör med rätta många mölndalsbor. Kommunalråden behöver inte bli fler utan kan istället ha fler än 1 ansvarsområde var, som på 90-talet. Ökad demokratisk insyn nås bättre på andra sätt, t.ex. genom att också utse 2:e vice ordförande i de fyra större nämnderna på hela 22 personer. Se över antalet ersättare och deras uppdrag. Se över styrningen av, och insynen i, de kommunala bolagen. Behövs alla bolag? Gör det lättare för mölndalsborna att ta del av utredningar och handlingar på stadens hemsida, och ge fler dagar för inläsning före beslut.
Liberalerna Mölndal drev under Alliansåren med framgång på för digitalisering och effektiviseringar inom stadens administration och IT-system, samt inom den politiska organisationen. Våren 2014 avslogs tyvärr våra förslag om sänkta partistöd samt färre utskott under kommunstyrelsen. Sedan senhösten 2014 syns dessa effektiviseringar/besparingar i våra L-budgetalternativ.

3,5 miljoner skattekronor VARJE år kan göra större nytta på andra sätt, t.ex. fler speciallärare, mindre barngrupper, fler feriejobb, kortare köer till Kulturskolan, högre föreningsbidrag, ökad trygghet, lättare att låna böcker eller upprustning och drift av idrottsanläggningar. Tilläggas bör att Liberalerna Mölndal prioriterar sedan många år skolan högst av alla partier. Nej – gör om och tänk rätt. Tänk liberalt.

För Liberalerna Mölndal

Marcus Claesson, kommunalråd/gruppledare
Elin Andersson, (ny) ordförande

Kungälv

Kungälvs Nya Trästad – Åseberget

Liberalerna Kungälv genomför ett kvällsseminarium torsdag 23 mars i Mimers Hus, sal 2, vån 2 för att presentera utvecklingen i att bygga flerfamiljshus i trä.

Värd för mötet är Pierre Rehnlund

 

Stenungsund

Alliansen i Stenungsund går i opposition

Med anledning av den senaste tidens förändrade förutsättningar i den moderata kommunfullmäktigegruppen i Stenungsund, där flera moderater valt att bli politiska vildar, väljer Alliansen i Stenungsund att gå i opposition. -Vi har stora utmaningar framför oss i Stenungsund, och det är olyckligt att det har blivit så här. Det politiska läget är låst och vi har svårt att få igenom våra förslag. Vi måste ta ansvar för situationen, och det gör vi bäst genom att nu gå i opposition, säger Sofia Westergren (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Vi hade hoppats att det skulle hålla hela mandatperioden, men det mest ansvarsfulla vi nu kan göra är att samla oss i opposition, säger Jan Glimstedt (L).

-Alliansen fick på valnatten 19 av 41 mandat men lyckades de första åren få majoritet. Efter att det blivit moderata avhopp så har oppositionens förslag allt oftare gått igenom med stöd av SD. Detta skapar en instabilitet och oförutsägbarhet som försvårar planering, ledning och utveckling av kommunen. Lena Hedlund (KD)

-När vi klev in i detta efter valet 2014 visste vi att situationen i fullmäktige var svår. Nu får vi tillfälle att börja om och visa varför vi vill ha väljarnas förtroende i nästa val. Arbetet kommer dock att ske i en annorlunda form än tidigare, eftersom förutsättningarna ändrats, säger Linda-Maria Hermansson (C). -Vi kommer nu att samla oss internt för att diskutera hur vi ska driva god och konstruktiv oppositionspolitik. Det blir en nystart, och det kommer att göra oss gott för att till valen nästa år presentera nya förslag och försöka vinna väljarnas förtroende, avslutar Sofia.

För mer information och kommentarer, kontakta

Sofia Westergren (M), sofia.westergren@stenungsund.se, 0705-24 52 60
Jan Glimstedt (L), jan.glimstedt@telia.com, 0707-956983
Linda-Maria Hermansson (C), linda-maria.hermansson@telia.com, 0706-501137
Lena Hedlund (KD), lena.hedlund@stenungsund.se, 0768-955080