Göteborg

Liberalerna och Alliansen prioriterar välfärden

Budgeten för Göteborg 2018 är presenterad

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad, men samtidigt en stad med många utmaningar. I dag presenterar Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna budgetförslag för 2018. Budgeten innehåller en rad nya satsningar för att möta stadens utmaningar.

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018.  
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.
Vi tar ansvar för ekonomin och prioriterar välfärden. Läs Helene Odenjung, Jonas Ransgård och David Lega på GP debatt.

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Göteborg

30 miljoner kronor för ett rent och tryggt Göteborg

Göteborg är en storstad där många människor lever en stor del av sina liv i det offentliga rummet. Den urbana miljön med sitt stora utbud av handel, kultur och nöjen bidrar till detta. Det är något som vi välkomnar.

Göteborg städas varje dag, året om. I staden finns det 4300 papperskorgar. Men städningen sker på olika platser och med olika frekvens. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena. Samtidigt ser vi en utveckling där nedskräpningen ökar kraftigt i Göteborg. Skräp föder skräp. Är det redan skräpigt i ett område tenderar människor att skräpa ner ännu mer. Det bidrar också till ökat klotter och skadegörelse. Vissa offentliga miljöer förslummas och upplevs otrygga. När belysningen inte fungerar på busshållplatsen och glaset krossas på busshållplatsen begränsas människors frihet. Att hålla rent är en väsentlig del i att vara en attraktiv och trygg stad.

Göteborgs stad ingår i den ideellt obundna stiftelsen ”Håll Sverige rent” och mäter förekomsten av nedskräpning regelbundet. I en helt ny rapport konstaterar man att nedskräpningen i städerna ökar dramatiskt – mellan 2015 och 2016 hade den genomsnittliga nedskräpningen ökat med 13 procent. Hela 80 procent av all nedskräpning består av fimpar, cigarettpaket, snus och snusdosor. Vi vill att staden växlar upp i arbetet mot tobaksnedskräpning. Göteborg ska vara en stad där alla ska trivas i den offentliga miljön. Hållbar och modern sop- och återvinning ska vara en självklarhet i Göteborg. Det innebär bara vinster för göteborgarna, våra turister, för stadens ekonomi och speciellt vår miljö. Vi måste vara rädda om vår vackra stad.

Det är uppenbart att städningen och insatserna mot nedskräpning i Göteborg inte är tillräckliga. I det kommande budgetförslaget presenterar Liberalerna ett paket med förstärkta insatser för en snygg och ren stad där göteborgarna kan känna sig trygga. Paketets förslag omfattar 30 miljoner kronor under 2018 och innehåller förslag om Förstärkt städning i hela staden, Städvärdar, 24-timmarsgaranti mot klotter, omformning av otrygga platser samt förbättrad belysning.

Läs mer: Helene Odenjung kommenterar satsningarna i Göteborgs-Posten.

Förstärkt städning i hela staden
Nedskräpningen i Göteborg ökade kraftigt under 2016 vilket är ett oroande trendbrott jämfört med de senaste åren då nedskräpningen minskat. Nivån på antal skräp per 10m² är nu den högsta sedan 2009. En ren stad är helt avgörande för stadens attraktivitet och trygghet. För att bekämpa nedskräpningen i Göteborg under 2018 avsätts 10 miljoner kronor i budgeten.

Håll Göteborg rent
Bland annat behöver arbetet som riktar sig till att påverka människors inställning till nedskräpning förstärkas. Vi vet att det gör skillnad. När stadens anställda går ut och städar tillsammans med förskolebarn och skolklasser på våren som ett led i arbetet med ”Håll Sverige Rent” ser vi ett stort engagemang. Men egentligen är det konstigt att barn får städa upp fimpar och skräp efter vuxna. Vi ser gärna att fler vuxna faktiskt är med och städar staden men framförallt bli bättre på att slänga fimpar och skräp där det hör hemma.

Städvärdar och feriearbete
En försöksverksamhet med städvärdar inrättas i Angered, Biskopsgården och Bergsjön under 2018. Försöket med städvärdar ska vara en motprestation för personer som uppbär försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. För projektet avsätts 7 miljoner kronor. Därtill ska ett projekt med fler feriearbeten för ungdomar prövas, likt det projekt som genomförts i Skärholmen med lyckat resultat.

24-timmarsgarantin
Att snabbt åtgärda klotter och skadegörelse motverkar att områden förslummas. ”24-timmarsgaranti” mot klotter och skadegörelse ska införas i staden. 5 miljoner kronor avsätts för att sanera klotter i staden. En renare stad är en tryggare stad.

Snygga upp otrygga platser
I flera av stadens stadsdelar är det offentliga rummet så eftersatt eller från början så illa planerat att människor känner sig otrygga. Arbetet med att identifiera och omforma otrygga platser ska stärkas. En omfattande medborgardialog ska genomföras för att kartlägga vilka gator, torg, buskage, promenadvägar eller bostadsområden som upplevs som otrygga. 3 miljoner avsätts för arbetet.

Förbättrad belysning
Känslan av trygghet under dygnets alla timmar har betydelse för människors användning av staden. Den känslan kan stärkas genom behaglig ljussättning som bidrar till överblickbarhet och orienterbarhet. Stadens ljus som är stadens policy för belysning och ljussättning ska komplettera med ett särskilt fokus på utsatta stadsdelar. För att förstärka belysningen i dessa områden avsätts 5 miljoner kronor.

Städa upp på återvinningsstationer
Ofta möts Göteborgare av återvinningsstationer som är överfulla, vilket resulterar i att området kring blir nedskräpat. Vi vill att staden utvecklar moderna stationer med sensorer som skickar signaler om när det är dags för tömning. Det ska vara enkelt och tillgängligt att sopsortera. Liberalernas förslag om att inrätta sop- och återvinningsstationer i Slottsskogen antogs i kommunfullmäktige tidigare i år. Alliansen vill utreda en ny kretsloppspark i södra Göteborg som komplement till Alelyckans kretsloppspark. Vi vill även utreda förutsättningen till fler avgiftsfria besökstillfällen på återvinningscentralerna.

Enkelt att rapportera
Idag har staden utvecklat en app Enkelt avhjälpta hinder som gör det enkelt att anmäla bristande användbarhet i publika lokaler och offentliga miljön. Vi vill utreda möjligheten att utveckla den appen med möjligheten att rapportera om nedskräpning och skadegörelse i den offentliga miljön, som idag kan göras via webben.

Mölndal

Budget och Plan 2018-2020

Liberalerna Mölndals budget/plan 2018-2020 i 9 punkter:

  • Enligt lärarfackens jämförelser rasar tyvärr Mölndal i ranking – nu ner från plats 115 till 174. Det är oroväckande. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder för att vända utvecklingen, så som minskad mobilanvändning för ökad studiero, fler egna skolböcker till eleverna, fler särskilda undervisningsgrupper med speciallärare, lovskola/läxhjälp, mer matematik och idrott, kortare men fler skoldagar på året, stärkt elevhälsa för minskad frånvaro, renodlad lärarroll och rimligare arbetstidsveckor för lärare, m.m.
  • Fördubblat Toleransprojektet. Kortade köer till Kulturskolan. Digitala fritidskort för elever i åk 4-9 under lov och inom området Göteborg++, samt uppföljning. Fler ferie-/praktikplatser.
  • Ökad kvalitet i omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation genom fler utevistelser och aktiviteter. Med verksamhetsstyrd bemanning och minimalt med ohälsosamt nattarbete kan sjukfrånvaron sänkas och bemötandet förbättras. Fungerar för brandmän och läkare. Inför E-nattfrid, e-Hälsa och öka valfriheten, t.ex. via LOV för fler äldrelägenheter. Avlasta sjukvården genom fler tillfälliga korttidsplatser. Använd NPÖ (Nationell Patient Översikt).
  • Framtidssäkra Åbybadet genom renovering och ny bassäng på 25 meter enligt verksamheternas önskemål och behov. Utveckla hela Åby Sportcenter, vårda och driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten.
  • Bygg sporthallar vid Almåshallen, Aktiviteten och Västerbergsskolan samt belyst näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan. Rusta upp stadens motionsleder och Gunnebos ridanläggning.
  • Förtäta och bygg 1000 lägenheter fördelat kring Aktiviteten och i Sörgården, Krokslätt, Kikås samt vid Pepparedsleden i Balltorp. Underlätta bredbandsutbyggnad och radiolänk i områden utanför centrumkärnor. Bygg ut vatten/avlopp i områdena kring Tulebo i Kållered och Barnsjön i Lindome.
  • Oförändrad kommunal skattesats på 20,26 kr under hela planperioden. Ökade skatteintäkter genom fler skattebetalare – inte högre skattesatser. Värna stadens finansiella mål och goda ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera rimliga resultat (ca 50 Mkr/år) för att kunna hantera oförutsedda händelser. Den som är satt i skuld är inte fri.
  • Dela stora upphandlingar och öka konkurrensen inom bygg- och lokalförsörjning. Bjud in och annonsera med bättre framförhållning. Fungerar i andra städer och har gjorts tidigare i Mölndal med gott resultat, t.ex. för nya Åbyvallen och nyligen för flera IT-system.
  • Behåll de ursprungliga kommunfullmäktigemålen som framgår av förslag från (FP/L, M, C) daterat 2015-06-17 i kommunfullmäktige. De nya förslagen innebär olyckliga samman-blandningar av trivsel, trygghet, kunskap och hälsa. Behåll rankingindikatorn för näringslivet i Mölndal, antal miljömål som går åt rätt håll och ersätt indikatorn för CO2 med värden som vi lokalt kan följa upp utan flera års fördröjning – i synnerhet nu när beräkningsgrunden ändå har ändrats.
Kungsbacka

Vill satsa pengar på eliten

Liberalernas Tord du Hane vill att Kungsbacka ser över möjligheterna att satsa pengar på elitidrotten. Liknande satsningar finns i andra kommuner. Foto: Tobias Sandblom

Liberalernas Tord du Hane vill att Kungsbacka ser över möjligheterna att satsa pengar på elitidrotten. Liknande satsningar finns i andra kommuner. Foto: Tobias Sandblom

Vill satsa pengar på eliten

Policyn säger att Kungsbacka inte ska satsa på elitidrott. Men i en ny vision ser liberalernas Tord du Hane en öppning. Nu hoppas han att kommunen kan vika pengar till de bästa lagen och idrottarna.

I en intervju i Kungsbacka-Posten efterlyste sportjournalisten och krönikören Jan Hansson en satsning på elitidrotten i Kungsbacka. Han menar att varken politiker eller tjänstemän gjorde tillräckligt för att stötta de bästa lagen och enskilda idrottarna.

Tord du Hane, ledamot i fritidsnämnden, läste och reagerade. Han tycker sig också ha funnit en öppning. I kommunens senaste framtagna vision står att Kungsbacka ska satsa på bredd och spets.

– Spets och elit är ju synonymt. Jag värnar om föreningslivet, det är jätteviktigt, säger Tord du Hane.

Han säger att de kollat runt med andra kommuner. Bandylaget Villa har nu lagt till Lidköping till namnet och liknande exempel finns på andra ställen.

– Det är bra reklam för kommunen. Laget som är ute på vägarna marknadsför kommunen på ett ypperligt sätt.

I Falkenberg fick damfotbollslaget Böljan 300 000 kronor i bidrag när de gick upp i elitettan. Några liknande summor har Kungsbacka DFF aldrig sett skymten av.

– Summor och sådant kan man diskutera. Men jag tycker att vi ska utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att stötta. Det behöver inte vara ekonomiskt, det skulle även kunna vara annat föreningen behöver hjälp med, som lokaler eller liknande, säger Tord du Hane.

TYCK TILL! Bör Kungsbacka satsa på elitidrott?

Han konstaterar att breddidrotten fungerat mycket bra i Kungsbacka och att det kommit en liten elit ur det.

– Men föreningarna har inte tillräckligt bra ekonomi för att själva stötta elitidrottarna. Vårt uppdrag är att stötta föreningarna, sen hur de fördelar pengarna inom sig lägger vi oss inte i.

I nuläget kan klubbarna få aktivitetsstöd, medlemsbidrag och utbildningsbidrag. Men Tord du Hane saknar det direkt riktade elitstödet.

– Det är dags att börja inse att vi har en elit i Kungsbacka. Vi delar ut en massa tenntallrikar varje år och det är ju ett kvitto på att vi har lyckats med något, säger Tord du Hane.

Kungsbacka

Till alla liberala medlemmar i Halland och i Mölndal.

Vår halländske riksdagsman, Bengt Eliasson tillsammans med kommunföreningen i Kungsbacka inbjuder till en traditionell avslutning med mingel hemma hos sig på Krokviksvägen 26 i Åsa.

Det blir förtäring, dryck och en hemlig gästtalare.

Datum och tid är 27 juni mellan kl 16-ca 1930.

Vänligen anmäl deltagande till Tord du Hane <tord.duhane@liberalerna.se>senast 25 juni.

Välkomna

Monica Neptun

ordförande i Kungsbacka liberala förening.

Göteborg

Laget som ska leda Liberalerna till valseger

Ett parti är större än en enskild medlem. En partistyrelse är större än en enskild partistyrelseledamot. Därför har Liberalerna Göteborgs styrelse haft fokus på ett vinnande lag i sin nominering till valberedningen. Vi tror att vårt lag, som har startat ett omfattande och gediget förändringsarbete, också är det lag som ska leda oss till en liberal revansch i valet 2018.

Den politiska förnyelse som nu pågår av Liberalerna, och som även har bidragit till fler aktiva medlemmar i partiet, ska behandlas i samband med landsmötet. Det är med den politiken som vi ska möta väljarna, tillsammans.

Vi är övertygade om att Jan Björklund är bäst lämpad att leda lagets arbete nu och över valet.

Liberalerna Göteborgs styrelse fattade under söndagen beslut om att nominera följande personer till Liberalernas partistyrelse under perioden 2017-2019.

Jan Björklund, partiordförande, omval
Helene Odenjung, förste vice ordförande, omval
Christer Nylander, andre vice ordförande, nyval

Jonas Andersson, omval
Lotta Edholm, omval
Anna Ekström, omval
Per-Åke Fredriksson, omval
Robert Hannah, omval
Roger Haddad, omval
Frida Johansson Metso, omval
Ulrika Landergren, omval
Birgitta Ohlsson Klamberg, omval
Mats Persson, omval
Carina Sándor, omval
Anna Starbrink, omval
Torkild Strandberg, omval
Jens Sundström, omval
Anna Svalander, omval
Maria Weimer, omval
Ulrica Westerlund, omval
Ingeborg Wiksten, omval
Anna Ågerfalk, omval
Antonia Ax:son Johnson, nyval
Gulan Avci, nyval