Göteborg

Kandidera i valet 2018 för Liberalerna Göteborg?

Inför varje allmänt val fastställer partierna sina valsedlar. Hur man gör det fungerar olika i olika partier. I Liberalerna har vi interna medlemsomröstningar som en del av processen för att avgöra vem och i vilken ordning våra politiker ska stå i. I Göteborg kallas dessa omröstningar rådgivande provval och är en del av nomineringsarbetet som pågår under från augusti 2017 till att listorna fastställs i januari 2018.

Nominera en kandidat

Liberalerna Göteborgs öppna nomineringen fungerar så att du kan nominera någon du känner och som du tror skulle vara en bra kandidat för Liberalerna Göteborg i kommande val. Tiden för att göra detta pågår fram till den 17 september och efter det kommer nomineringskommittén att ta kontakt med de öppet nominerade för att se om de vill ställa upp i provvalet. För att ställa upp i provvalet måste kandidaten vara medlem, men man behöver inte vara medlem för att bli nominerad.

Här kan du nominera din kandidat.

Frågor besvaras av partikansliet via goteborg@liberalerna.se eller 010-708 00 70.

Läs mer om Framtidens liberala Göteborg och vår öppna nominering.

Vad innebär nomineringsarbetet?

Nomineringsarbetet pågår på tre nivåer parallellt (riksdag, landsting och kommun). Händelseförloppet ser nästan likadant ut på alla tre nivåer. Det startar med en nomineringsperiod när vem som helst kan nominera vem som helst som man tror och tycker borde kandidera för Liberalerna. Därefter tillfrågas den som nominerats om de vill kandidera i den rådgivande omröstningen. De personer som väljer att kandidera får fylla i en kandidatpresentation. Under hösten 2017 får alla som varit medlemmar i Liberalerna i minst 3 månader rösta. När omröstningen är avslutad behandlar en särskild nomineringskommitté resultatet och föreslår därefter vilka personer som ska stå på respektive valsedel samt i vilken ordning.

Göteborg

Dags för framtidens liberala Göteborg

Det går en klyfta mellan frihetens och ofrihetens Göteborg. Mellan dem som har alla chanser och dem som saknar både hopp och möjligheter. Vi söker nu fler engagerade göteborgare som vill bli morgondagens politiker, skriver Liberalerna i Göteborg på GT debatt.

Friheten behöver försvaras och fler behöver bidra i det arbetet. Nu startar Liberalerna sitt arbete med att ta fram laguppställningen som ska möta väljarna i valet nästa höst. I det arbetet vill vi ha hjälp av göteborgarna.

Oavsett om man är född i Örgryte, Biskopsgården eller någon annanstans ska man ha möjligheter att ta sig dit man vill och förverkliga sina drömmar. Men i dag är skillnaderna att nå sina drömmar skoningslöst olika i Göteborg. Det går en klyfta mellan frihetens och ofrihetens Göteborg. Mellan dem som har försörjning, trygghet och alla chanser – och alla dem som saknar både hopp och möjligheter.

Det kan handla om eleven som inte hänger med i undervisningen och som inte klarar kunskapsmålen i skolan för att kunna läsa vidare på gymnasiet. Det kan vara pappan som inget annat vill än att få ett jobb och kunna försörja sin familj, men som inte kommer in på arbetsmarknaden. Eller det kan vara tonåringen som inte vågar umgås med sina vänner eller den hen älskar för att familjen vakar över varje steg som tas. Att överbrygga utanförskapet och klyftorna i Göteborg är en uppgift som vi liberaler ser som vår främsta.

Göteborg är en stad med stora utmaningar. Utmaningar, som vi liberaler är övertygade om, måste mötas med nya svar. Göteborg ska vara en stad där möjligheterna blomstrar och där friheten är verklig inte bara för ett fåtal, utan för alla.

I över 20 år har socialismen styrt stadens utveckling och på område efter område halkar Göteborg efter. Många gånger svarar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på frågor som ingen har ställt. Liberalerna vill se en stad där klassresor blir möjliga och där det lönar sig att anstränga sig.

Det behövs fler engagerade liberaler som vill vara med att påverka stadens framtid. Göteborg kan bli en stad där den enskilde både kan tillhöra och tillföra och där drömmar kan bli verkliga. Men då behövs både nya idéer, nya politiker och ett nytt ledarskap.

Inför varje val fastställer partierna sina valsedlar. Hur man gör det fungerar olika i olika partier. I Liberalerna har vi interna medlemsomröstningar som en del av processen för att avgöra vem och i vilken ordning våra politiker ska stå i på valsedeln. I Göteborg har varje medlem en röst när vi ska fastställa våra listor och vi använder oss också av något som vi kallar för öppen nominering.

I dagarna startar vår nomineringsperiod där vem som helst kan nominera en eller flera personer som man tror och tycker borde kandidera för Liberalerna i valet nästa år. Den som har nominerats kommer tillfrågas om de vill kandidera i vår lokala rådgivande omröstning, vårt provval, senare under hösten. Man behöver inte vara medlem för att bli nominerad, men vill man ställa upp i omröstningen måste man bli det.

Liberalerna vill ge fler chansen att kandidera till politiska förtroendeuppdrag och därför öppnar vi åter upp vår nomineringsprocess. Alla göteborgare har nu tillfället att både nominera kandidater eller ställa upp själva. Som medlem får man lära sig mer, utforma vår politik, chansen att söka väljarnas förtroende nästa år och genomföra liberal politik efter valet.

Syftet med öppna nomineringar är att bredda processen, få fram fler kandidater och fortsätta förnya Liberalerna Göteborg. Det finns många liberalt sinnade i vår stad som kan tänka sig att bli kandidater för vårt parti – bara de får frågan. För fyra år sedan var det flera som tog chansen och som i dag har olika uppdrag för partiet. Vi tror att nya idéer och möten, förnyelse och öppenhet stärker både vårt parti och Göteborg.

Så känner du Liberalernas nästa nämndpolitiker, riksdagspolitiker eller ledamot i kommun- eller regionfullmäktige? Då är det hög tid att nominera din kandidat. Via vår hemsida eller partikansli kan man få mer information.

Vi har engagerat oss för att ge mer frihet till dem som har minst och vi behöver bli fler i den kampen. Tillsammans bygger vi Göteborg starkt för framtiden.

Carina Liljesand (L)
Ordförande Liberalerna Göteborg

Pär Gustafsson (L)
Vice ordförande Liberalerna Göteborg.

Pia Karlsson (L)
Sammankallande Liberalerna Göteborgs nomineringskommitté

Göteborg

Göteborgarna behöver mer frihet

Det behövs ett nytt politiskt ledarskap i Göteborg som minskar klyftorna. Oavsett stadsdel ska skolan fungera, bostäder finnas, stadsrummet vara tryggt och snyggt, och framtidstro råda. Liberalerna menar allvar med att skapa ett Göteborg, skriver Helene Odenjung (L) på GP debatt.

Liberalerna vill satsa på hela Göteborg så att alla medborgare får bra och likvärdiga förutsättningar i livet. Leveransen till medborgarna är i dag för dålig av det rödgröna styret. Vi måste minska de klyftor som finns i vår stad, särskilt i de mest utsatta områden som polisen pekat ut. Det är vår viktigaste utmaning – våra barn och nyanlända i områden som Tynnered, Biskopsgården och Hjällbo ska också mötas av höga förväntningar i trivsamma områden, inte av skottlossningar. Det handlar om att skapa framtidstro där människor får tillhöra och tillföra genom utbildning och jobb. Rättsstaten ska vara tuff mot kriminaliteten och bryta gängens grepp i områden så att människor kan få leva sina liv i frihet.

Under det rödgröna styret har klyftorna ökat och en ny underklass har vuxit fram. Göteborg behöver mer av socialliberalism för att överbrygga detta.

En likvärdig skola i hela Göteborg

Liberalerna och Alliansen har äntligen fått igenom att samla ansvaret för skolan i Göteborg i en central nämnd. Det efter många års kämpande och märkligt motstånd från S, MP och V. Alla skolor ska vara bra skolor. Så är det inte i dagens Göteborg. Skillnaderna är stora mellan stadsdelarna och mellan skolorna. Det behövs satsningar på ökad studiero i klassrummet, närvaro och fokus på kunskapsuppdraget. Då behöver lärare, rektorer och annan skolpersonal stärkas i sin yrkesroll. Där ger vi oss aldrig från Liberalerna.

Fler ska tillhöra och tillföra

Segregationen i delar av Göteborg, där för få barn ser sina föräldrar gå till jobbet, riskerar gå i arv. Sysslolöshet och långvarigt bidragsberoende är förödande för människor som vill ha ett jobb och egen försörjning. Utan en arbetsplats att gå till riskeras brist på sammanhang, ingen identitet och förlorad självkänsla. Vi har tilltro till människors förmåga och därmed höga förväntningar på egen försörjning. Fler behöver få tillhöra och tillföra. Fyra av fem jobb skapas av små företag, därför är en bra relation och bra företagsklimat nyckeln till integration.

Det behövs också fler alternativ och samverkan inom yrkes- och lärlingsutbildningar, såväl på gymnasiet som inom vuxenutbildningen. Att kapa trösklarna in på arbetsmarknaden är centralt. Öppna upp för fler lärlingar, yrkesintroduktionsanställningar, nystartsjobb och instegsjobb. Motprestation för försörjningsstöd är också viktigt för en övergång till arbetsmarknaden. Fler förvaltningar och myndigheter behöver etablera sig i ytterområden där det också finns stor potential för eget företagande.

Satsa – bygg 150 000 nya bostäder

Liberalerna har föreslagit att 150 000 nya bostäder i områden som exempelvis Västra Frölunda, Hammarkullen och Biskopsgården ska byggas. Här har det satsats alldeles för lite, vilket resulterat i otrygga miljöer och en trångboddhet som är oacceptabel. Det finns dock goda förutsättningar att på ett hållbart sätt lyfta dessa områden. Det finns bra kollektivtrafik med hög kapacitet vilket gör det kostnadseffektivt att bygga där infrastrukturen redan finns.

Det går också utmärkt att bygga vidare i existerande bostadsområden som i dag är glesa. Vi får tryggare områden när fler rör sig i ute och större underlag för butiker, caféer och restauranger men det måste också byggas fler kontor och lokaler som möjliggör andra arbetsplatser. Nya bostadsrätter och småhus behövs så att de som vill kan äga sitt eget hem i alla stadsdelar. Genom att bygga ihop staden så minskar segregationen. En tätare stad är en mer inkluderande och levande stad.

Rätt till ett liv i frihet

För att människor ska kunna leva ett normalt liv måste buset bort från gatorna. Det handlar om gängkriminalitet, ofta drivet av droghandel. Här behövs en nolltolerans och samverkan mellan kommun, polis och andra frivilliga aktörer. Det behövs fler poliser, kameror och trygghetsvakter för att se till att kriminella inte tar över men också en reformering av straffrabatten så att det inte ska löna sig att fortsätta på den brottsliga banan. Det är de allra mest utsatta som drabbas hårdast när rättsstaten inte fungerar.

Vår tids största jämställdhetsutmaning är det hederskulturella förtrycket och våldet. Det finns tusentals tjejer och killar i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld av sina allra närmaste. Det är oacceptabelt. Vi vill stärka arbetet mot hedersrelaterat våld i staden och skärpa straffen för hedersrelaterat våld. Vi kommer heller inte se mellan fingrarna med barnäktenskap, här har kommunen en viktig roll att spela genom att socialsekreterare får stöttning i att det inte är accepterat. Hederskulturen har ingen plats i Sverige.

En stad med framtidstro

I över 23 år har Göteborg haft ett rödgrönt ledarskap som inte förmår att hantera de utmaningar som staden står inför. Politiken måste ta sitt ansvar och visa ledarskap. Klyftorna mellan människor ska minska men då måste vi prioritera och satsa på bra skolor, bostäder, jobb och möjlighet till ett vanligt liv. Det mår hela staden bra av. Göteborg ska vara möjligheternas stad där sammanhållning och framtidstro råder.

Helene Odenjung (L)
kommunalråd

Göteborg

Liberalerna och Alliansen prioriterar välfärden

Budgeten för Göteborg 2018 är presenterad

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad, men samtidigt en stad med många utmaningar. I dag presenterar Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna budgetförslag för 2018. Budgeten innehåller en rad nya satsningar för att möta stadens utmaningar.

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018.  
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.
Vi tar ansvar för ekonomin och prioriterar välfärden. Läs Helene Odenjung, Jonas Ransgård och David Lega på GP debatt.

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Göteborg

30 miljoner kronor för ett rent och tryggt Göteborg

Göteborg är en storstad där många människor lever en stor del av sina liv i det offentliga rummet. Den urbana miljön med sitt stora utbud av handel, kultur och nöjen bidrar till detta. Det är något som vi välkomnar.

Göteborg städas varje dag, året om. I staden finns det 4300 papperskorgar. Men städningen sker på olika platser och med olika frekvens. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena. Samtidigt ser vi en utveckling där nedskräpningen ökar kraftigt i Göteborg. Skräp föder skräp. Är det redan skräpigt i ett område tenderar människor att skräpa ner ännu mer. Det bidrar också till ökat klotter och skadegörelse. Vissa offentliga miljöer förslummas och upplevs otrygga. När belysningen inte fungerar på busshållplatsen och glaset krossas på busshållplatsen begränsas människors frihet. Att hålla rent är en väsentlig del i att vara en attraktiv och trygg stad.

Göteborgs stad ingår i den ideellt obundna stiftelsen ”Håll Sverige rent” och mäter förekomsten av nedskräpning regelbundet. I en helt ny rapport konstaterar man att nedskräpningen i städerna ökar dramatiskt – mellan 2015 och 2016 hade den genomsnittliga nedskräpningen ökat med 13 procent. Hela 80 procent av all nedskräpning består av fimpar, cigarettpaket, snus och snusdosor. Vi vill att staden växlar upp i arbetet mot tobaksnedskräpning. Göteborg ska vara en stad där alla ska trivas i den offentliga miljön. Hållbar och modern sop- och återvinning ska vara en självklarhet i Göteborg. Det innebär bara vinster för göteborgarna, våra turister, för stadens ekonomi och speciellt vår miljö. Vi måste vara rädda om vår vackra stad.

Det är uppenbart att städningen och insatserna mot nedskräpning i Göteborg inte är tillräckliga. I det kommande budgetförslaget presenterar Liberalerna ett paket med förstärkta insatser för en snygg och ren stad där göteborgarna kan känna sig trygga. Paketets förslag omfattar 30 miljoner kronor under 2018 och innehåller förslag om Förstärkt städning i hela staden, Städvärdar, 24-timmarsgaranti mot klotter, omformning av otrygga platser samt förbättrad belysning.

Läs mer: Helene Odenjung kommenterar satsningarna i Göteborgs-Posten.

Förstärkt städning i hela staden
Nedskräpningen i Göteborg ökade kraftigt under 2016 vilket är ett oroande trendbrott jämfört med de senaste åren då nedskräpningen minskat. Nivån på antal skräp per 10m² är nu den högsta sedan 2009. En ren stad är helt avgörande för stadens attraktivitet och trygghet. För att bekämpa nedskräpningen i Göteborg under 2018 avsätts 10 miljoner kronor i budgeten.

Håll Göteborg rent
Bland annat behöver arbetet som riktar sig till att påverka människors inställning till nedskräpning förstärkas. Vi vet att det gör skillnad. När stadens anställda går ut och städar tillsammans med förskolebarn och skolklasser på våren som ett led i arbetet med ”Håll Sverige Rent” ser vi ett stort engagemang. Men egentligen är det konstigt att barn får städa upp fimpar och skräp efter vuxna. Vi ser gärna att fler vuxna faktiskt är med och städar staden men framförallt bli bättre på att slänga fimpar och skräp där det hör hemma.

Städvärdar och feriearbete
En försöksverksamhet med städvärdar inrättas i Angered, Biskopsgården och Bergsjön under 2018. Försöket med städvärdar ska vara en motprestation för personer som uppbär försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. För projektet avsätts 7 miljoner kronor. Därtill ska ett projekt med fler feriearbeten för ungdomar prövas, likt det projekt som genomförts i Skärholmen med lyckat resultat.

24-timmarsgarantin
Att snabbt åtgärda klotter och skadegörelse motverkar att områden förslummas. ”24-timmarsgaranti” mot klotter och skadegörelse ska införas i staden. 5 miljoner kronor avsätts för att sanera klotter i staden. En renare stad är en tryggare stad.

Snygga upp otrygga platser
I flera av stadens stadsdelar är det offentliga rummet så eftersatt eller från början så illa planerat att människor känner sig otrygga. Arbetet med att identifiera och omforma otrygga platser ska stärkas. En omfattande medborgardialog ska genomföras för att kartlägga vilka gator, torg, buskage, promenadvägar eller bostadsområden som upplevs som otrygga. 3 miljoner avsätts för arbetet.

Förbättrad belysning
Känslan av trygghet under dygnets alla timmar har betydelse för människors användning av staden. Den känslan kan stärkas genom behaglig ljussättning som bidrar till överblickbarhet och orienterbarhet. Stadens ljus som är stadens policy för belysning och ljussättning ska komplettera med ett särskilt fokus på utsatta stadsdelar. För att förstärka belysningen i dessa områden avsätts 5 miljoner kronor.

Städa upp på återvinningsstationer
Ofta möts Göteborgare av återvinningsstationer som är överfulla, vilket resulterar i att området kring blir nedskräpat. Vi vill att staden utvecklar moderna stationer med sensorer som skickar signaler om när det är dags för tömning. Det ska vara enkelt och tillgängligt att sopsortera. Liberalernas förslag om att inrätta sop- och återvinningsstationer i Slottsskogen antogs i kommunfullmäktige tidigare i år. Alliansen vill utreda en ny kretsloppspark i södra Göteborg som komplement till Alelyckans kretsloppspark. Vi vill även utreda förutsättningen till fler avgiftsfria besökstillfällen på återvinningscentralerna.

Enkelt att rapportera
Idag har staden utvecklat en app Enkelt avhjälpta hinder som gör det enkelt att anmäla bristande användbarhet i publika lokaler och offentliga miljön. Vi vill utreda möjligheten att utveckla den appen med möjligheten att rapportera om nedskräpning och skadegörelse i den offentliga miljön, som idag kan göras via webben.

Mölndal

Budget och Plan 2018-2020

Liberalerna Mölndals budget/plan 2018-2020 i 9 punkter:

  • Enligt lärarfackens jämförelser rasar tyvärr Mölndal i ranking – nu ner från plats 115 till 174. Det är oroväckande. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder för att vända utvecklingen, så som minskad mobilanvändning för ökad studiero, fler egna skolböcker till eleverna, fler särskilda undervisningsgrupper med speciallärare, lovskola/läxhjälp, mer matematik och idrott, kortare men fler skoldagar på året, stärkt elevhälsa för minskad frånvaro, renodlad lärarroll och rimligare arbetstidsveckor för lärare, m.m.
  • Fördubblat Toleransprojektet. Kortade köer till Kulturskolan. Digitala fritidskort för elever i åk 4-9 under lov och inom området Göteborg++, samt uppföljning. Fler ferie-/praktikplatser.
  • Ökad kvalitet i omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation genom fler utevistelser och aktiviteter. Med verksamhetsstyrd bemanning och minimalt med ohälsosamt nattarbete kan sjukfrånvaron sänkas och bemötandet förbättras. Fungerar för brandmän och läkare. Inför E-nattfrid, e-Hälsa och öka valfriheten, t.ex. via LOV för fler äldrelägenheter. Avlasta sjukvården genom fler tillfälliga korttidsplatser. Använd NPÖ (Nationell Patient Översikt).
  • Framtidssäkra Åbybadet genom renovering och ny bassäng på 25 meter enligt verksamheternas önskemål och behov. Utveckla hela Åby Sportcenter, vårda och driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten.
  • Bygg sporthallar vid Almåshallen, Aktiviteten och Västerbergsskolan samt belyst näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan. Rusta upp stadens motionsleder och Gunnebos ridanläggning.
  • Förtäta och bygg 1000 lägenheter fördelat kring Aktiviteten och i Sörgården, Krokslätt, Kikås samt vid Pepparedsleden i Balltorp. Underlätta bredbandsutbyggnad och radiolänk i områden utanför centrumkärnor. Bygg ut vatten/avlopp i områdena kring Tulebo i Kållered och Barnsjön i Lindome.
  • Oförändrad kommunal skattesats på 20,26 kr under hela planperioden. Ökade skatteintäkter genom fler skattebetalare – inte högre skattesatser. Värna stadens finansiella mål och goda ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera rimliga resultat (ca 50 Mkr/år) för att kunna hantera oförutsedda händelser. Den som är satt i skuld är inte fri.
  • Dela stora upphandlingar och öka konkurrensen inom bygg- och lokalförsörjning. Bjud in och annonsera med bättre framförhållning. Fungerar i andra städer och har gjorts tidigare i Mölndal med gott resultat, t.ex. för nya Åbyvallen och nyligen för flera IT-system.
  • Behåll de ursprungliga kommunfullmäktigemålen som framgår av förslag från (FP/L, M, C) daterat 2015-06-17 i kommunfullmäktige. De nya förslagen innebär olyckliga samman-blandningar av trivsel, trygghet, kunskap och hälsa. Behåll rankingindikatorn för näringslivet i Mölndal, antal miljömål som går åt rätt håll och ersätt indikatorn för CO2 med värden som vi lokalt kan följa upp utan flera års fördröjning – i synnerhet nu när beräkningsgrunden ändå har ändrats.