Göteborg

Odenjung (L): Göteborg behöver Trygghetsvakter

Göteborg behöver Trygghetsvakter

Rättsamhället måste återupprättas. Rättsamhället måste tydligt markera vad som är rätt och fel. Kommunalrådet Helene Odenjung (L) har med anledning av rådande situation med parallella rättssystem i flera av Göteborgs stadsdelar lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att Göteborgs stad ska införa Trygghetsvakter.

– Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst där otryggheten är som störst. Det är deras frihet och trygghet som Liberalerna försvarar. Trygghetsvakter kan aldrig ersätta poliser men erfarenheterna visar att deras närvaro har en betydande förebyggande effekt. Vi har en situation i några av våra stadsdelar som kräver effektiva insatser, säger Helene Odenjung (L).

Angered är ett av fem särskilt utsatta områden i Göteborg men det finns bara en polisstation som ska täcka hela området. Invånare upplever sig otrygga eftersom de inte känner att polisens närvaro.

Kommunala trygghetsvakter

Lokala trygghetsvakter anställs i kommunal regi och ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta bostadsområden ska prioriteras. Den framgångsrika Landskronamodellen visar att det är möjligt.

– Parallellsamhällen ska aldrig accepteras. Göteborgssamhället måste återta dessa områden och det kräver riktade satsningar och då är vårt förslag att inrätta kommunala trygghetsvakter som ska samarbeta med- och ledas av polisen, säger Helene Odenjung (L).
300 poliser i yttre tjänst i Göteborg

Liberalerna vill att Sveriges poliskår ska bli större – från dagens 20 000 poliser till 25 000 poliser inom 5-7 år. Men det tar tid att utbilda fler poliser. Under tiden ser Liberalerna att det behövs Trygghetsvakter som ett komplement, för att skapa lugn och trygghet på de platser människor rör sig och som upplevs som stökiga.

– Utöver fler poliser och trygghetsvakter behöver Göteborg lägga om sin integrationspolitik. Den utveckling vi nu ser är ett kvitto på den misslyckade politiken de rödgröna partierna har drivit i Göteborg under decennier, avslutar Helene Odenjung (L).

Läs mer: Göteborg behöver fler poliser.

Stenungsund

Utveckling av kulturskolan

Det som synts mest från politiken i Stenungsund under senare tid har varit konflikter, avhopp och interna strider. I Liberalerna jobbar vi på med våra uppdrag och idéutveckling. Sedan vi tvingats gå i opposition har vi redan lämnat in två motioner. Den första handlade om Centrumutvecklingen och här kommer nu den andra om behovet att utveckla kulturskolan med nytänk och nya former för att barnen i Stenungsund ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kreativitet.

Se våra motioner ”Politik”

Utveckla kulturskolan

Centrumutveckling

Västsverige

Bli en del av Team Västsverige

Liberalerna Västsverige söker minst fyra medarbetare som tillsammans med länsförbundet och våra 40 lokala föreningar vill forma vår nya personalorganisation med sikte på att stärka och utveckla partiet för att nå starka valresultat framöver.

Sänd in din ansökan/intresseanmälan till ann.catrine.fogelgren@stadshuset.goteborg.se

Team Västsverige

Kungsbacka

Det är i småföretagen de nya jobben växer fram

Under de senaste decennierna har 4 av 5 arbetstillfällen skapats i små- och medelstora företag.

Liberalerna vill att det ska vara givande och enkelt att driva företag. För oss liberaler är företagande både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en viktig förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling.

Entreprenörsutredningen tillsattes av alliansregeringen för att förenkla skattereglerna och minska krånglet för fåmansföretag. Den rödgröna regeringen ”kidnappade” utredningen och gav den tilläggsdirektiv som syftade till att ”öka statens skatteintäkter”.

 

Sverige behöver fler entreprenörer som vågar satsa tid och pengar på nya idéer. Då duger det inte att höja skatterna och försvåra företagandet.

Monica Neptun  Ann Molander

 

 

Kungsbacka

Trygghet och tillgänglighet

Jämställdhetsintegrering är en nationell  politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. 

Den skall införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer.

För oss Liberaler är Jämställdhet också trygghet och tillgänglighet för alla. 

Senaste rapporten från brottsförebyggande rådet visar att var tredje kvinna känner sig otrygg utomhus.

Därför är det viktigt att alltid ha med trygghetsperspektivet när vi bygger vår stad, exvis belysning på gång och cykelbanor, upplysta gångtunnlar, och nedklippta buskage för att öka tryggheten för alla. 

Vi vill ha ökad tillgänglighet genom väl planerade gångstråk , busshållplatser som möjliggör på/ avstigning för alla, samt lekplatser anpassade för alla barn. 

 

Monica Neptun 

Lars Berntsson 

Ingrid Åkesson Hoffmann

Liberalerna 

 

Kungsbacka

Lärarnas betygssättning

I veckan har vi sammanträffat med en rektor (inte i Kungsbacka), som blivit mordhotad av en förälder i samband med betygsättning. Ärendet har avgjorts i tingsrätten och förövaren blev dömd.

Vi Liberaler, i de båda utbildningsnämnderna, får ofta information om att föräldrar har synpunkter på lärarnas betygsättning av eleverna och det förekommer också försök att påverka betygen. Skollagen ger elever och föräldrar rätt till inflytande över skolan.  Men det är lärarna som sätter betyg. Det är både en skyldighet och en del av deras tjänsteutövning.

I avvaktan på att skollagen förtydligas, vill Liberalerna i Kungsbacka, att de båda utbildningsförvaltningarna får i uppdrag att tolka skollagens mening:  ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen”. För att därefter tillfoga en bisats: ”dock ej över undervisningen”.

På så sätt, vill vi Liberaler tala om, att det är lärarna och rektorer, som bestämmer hur undervisningen ska läggas upp och utvärderas.

 

Ulrika Landegren (L)                                                    Jan Eric Knutas (L)

ordförande                                                                     1. vice ordförande

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning.               Nämnden för Förskola & Grundskola