Kollektivtrafik:

Kollektivtrafik, som svarar upp mot människors behov och efterfrågan, skapar förutsättningar för ett minskat bilåkande och reducerad miljöpåverkan. För Liberalerna är bra förbindelser med kollektivtrafik ett verktyg för att underlätta för människor att på ett enkelt sätt ta sig till arbetet, studier och fritidsaktiviteter. Fokus ska vara på att skapa snabba transporter med bra komfort till jobb och studier samtidigt som vi upprätthåller en basnivå för resor till de regionala naven och service.

 • Ett biljettsystem som fungerar för alla! Liberalerna vill att biljettsystemet ska bygga på pris- och zonsystem som är enkla att förstå och enkla att hantera. Vi vill att regionen ska underlätta för skolklassers resande till aktiviteter.
 • Kollektivtrafik + Konsert. Du ska kunna köpa kollektivtrafikbiljetter tillsammans med konsertbiljett eller hotellvistelse.
 • Kollektivtrafik och sjukvård. Liberalerna vill införa fria kollektivtrafikresor i samband med sjukvårdsbesök. Kallelsen till besök i vården ska kunna innehålla en biljett till kollektivtrafiken.
 • Regional färdtjänst. Liberalerna vill verka för en regional färdtjänst Du som har funktionshinder ska inte drabbas av administrativa hinder!
 • Snabb trafik. Kollektivtrafiken ska vara snabb mellan viktiga punkter. Därför vill Liberalerna införa fler direktlinjer morgon och kväll mellan viktiga tätorter och därför stödjer vi en ny järnväg till regionens flygplats, från Göteborg via Landvetter till Borås. Standarden på regionens järnvägar måste förbättras för att tågen ska kunna gå i tid i alla lägen.
 • Prisvärt resande! Ungdomsrabatten ska utökas så att den också gäller för enkelbiljetter. Denna rabatt gäller även Försäkringskassans förmånsintyg. Liberalerna vill att giltigheten på fritidskort ska förlängas till senare på kvällen.
  Sällanresenärer ska kunna få del av rabattsystemet om du reser mycket en vecka och det ska vara enkelt också för barnfamiljen att åka med kollektivtrafiken.
 • Utveckling av kollektivtrafiken. Kollektivtrafik på båt mellan fler delar av skärgården kan vara ett snabbare och mer effektivt transportmedel än det som erbjuds idag. Liberalerna vill undersöka möjligheten att utveckla nya linjer för båttrafiken. Regionen ska stödja utvecklingen av färjor som går på förnyelsebara drivmedel samt eldrift på Kinnekullebanan.

Läs hela vårt regionprogram här.

Miljön:

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. För att våra barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som oss behöver vi förändra vår livsstil. Miljön är gränslös och för Liberalerna är det självklart att klimatutmaningar ska hanteras gemensamt, såväl i ett globalt sammanhang som tillsammans med olika delar av samhället.

 • Minska miljöpåverkan. Liberalerna vill arbeta för minskade utsläpp och minskad påverkan av tex mikroplaster i haven. Regionen ska också ska bidra till strandstädning. Utveckla den gröna kreativiteten inom näringslivet.
 • Halvera energianvändningen till 2030. Att utveckla energieffektiva byggnader är en viktig del i det regionala arbetet för att minska energianvändningen. Alla verksamheter ska ta sin del av miljöansvaret. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll men också den medicinska utrustningen ska och kan bli mer klimateffektiv. Liberalerna vill att det ska ställas tydliga miljökrav i upphandlingar.
 • Värna biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden är viktig. Därför ska regionen arbeta för skyddsinsatser för att bevara hotade arter. Liberalerna vill särskilt stärka Botaniska trädgårdens arbete för att bevara arter.

Läs hela vårt regionprogram här.

En region för alla

Liberal politik för regional utveckling bygger på enskilda människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i. En positiv regional utveckling förutsätter att det finns människor som är villiga att utbilda sig, som är villiga att starta företag och som är nyfikna på framtidens möjligheter. Det övergripande målet är att människor ska kunna välja att bo och verka där de vill i hela i Västra Götalandsregionen. Då måste vi arbeta för att minska upplevelsen av avstånd mellan punkter för arbete, service, kultur och fritid. Det gör vi genom att utveckling av infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, forskning och utbildning som bejakar boende och näringsliv i hela regionen, samt möjliggöra praktisk och fysisk tillgänglighet för alla människor, oberoende av eventuellt handikapp eller funktionsnedsättning.

 • Fler företag genom goda villkor för entreprenörskap. Fokus ska läggas på skarpa bättre innovationssystem samt att stödja kvinnors företagande såväl som nyanländas. Regionen ska underlätta för nya företag och nya företagare.
 • Säker infrastruktur är en förutsättning för att näringslivet ska kunna fungera. Standarden på vägar och järnvägar måste höjas. Liberalerna i Västra Götaland står bakom Västsvenska paketet och vi är öppna för att möjliggöra lånefinansiering av ny järnväg till Landvetter flygplats.

Läs hela vårt regionprogram här.

Kultur

Kultur och civilisation hänger ihop. För att få ett allt mer civiliserat samhälle behövs en fri och mänskligt ifrågasättande kultur. Kulturen kan utmana och provocera och det är inom kulturen man har kunnat se de tidigaste tecknen på det nya i samhället. Kulturen ger människan ett verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya perspektiv. En av kulturens uppgifter är att göra människor nyfikna på livet och dess möjligheter och vidga vyerna i relation till andra människor och kulturer.

 • Fler kulturella mötesplatser i hela regionen. Mötesplatser för ungdomars kulturutövande och kulturkonsumtion behövs. Liberalerna vill utveckla samarbetet med kommunerna för kulturella mötesplatser.
 • Öka tillgängligheten till kulturen. Det ska vara enkelt att köpa resa med kollektivtrafiken i samband med biljettköp till olika kulturaktiviteter. Men kulturen ska också kunna finnas närmare dig. Digital teknik ger möjlighet till kulturupplevelser av världsklass på hemmaplan.
 • Mer kultur för unga. Liberalerna vill stärka samarbetet mellan skola, bibliotek, kulturinstitutioner, fria konstutövare och det kulturella föreningslivet.

Läs hela vårt regionprogram här.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt